Fáilte go Naíonra Réaltaí Beaga

We are now enrolling for September 2023

Tá Naíonra Réaltaí Beaga suite i dTeach Mealóg Baile Átha Cliath 6W. Is baill muid den scéim ECCE agus tugaimid oideachas do leanaí trí mheán na Gaeilge. Is í an aidhm atá againn ná tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na leanaí i dtimpeallacht shábháilte agus chluthar, ag déanamh cinnte de go mbíonn  a dtaithí taitneamhach agus tairbheach.

Ba mhian linn Gaeilge a mhúineadh do leanaí i suíomh chairdiúil, shéimh i mbealach shuaimhneach. Ba bhreá linn é seo a bhaint amach trí dhiriú ar fhorbairt shóisialta, fhisiciúil agus intleachtúil an leanbh. I mbealach iomlánaíoch aireach a dhéanfar seo.

Naíonra Réaltaí Beaga is based in Templeogue in Dublin 6W. We partake in the ECCE scheme, and provide children with an education through early immersion of the Irish language. We aim to support the child’s development in a safe and warm environment, while ensuring their experiences are fun and memorable. We want to help children acquire Gaeilge in a friendly, supportive setting and in a relaxed manner. We wish to achieve this while helping with the development of their physical, social, and intellectual needs, through the medium of holistic development and care. Thank you for considering Réaltaí Beaga.

Fúinne

Anseo, ag Réaltaí Beaga, creidimid go bhfuil gach uile leanbh ina réalt bheag gheal. Creidimid gur chóir go mbeadh deis ag gach páiste forbairt ag a luas féin. Bunaithe ar seo tá timpeallacht cruthaithe againn a fhorbraíonn agus a chothaíonn forbairt nadúrta an linbh agus a threoraíonn iad a dturas neamhspleách. Ba mhian linn go mbeadh an t-eispéaras ghrámhar chéanna  á chur ar fáil againn  dár réaltaí beaga is a fhaigheann siad sa bhaile. Táimid, ag Réaltaí Beaga, ag tnúth go mór cur leis an bpróiséas seo.

About Us

Here, at Réaltaí Beaga, we believe that all children are bright little stars. We believe that every child should have the opportunity to shine and develop at a pace comfortable to them. Based on these factors, we have created an environment that encourages and nurtures children’s natural development, and guides them on a journey of self-discovery. We want our little stars’ educational experience to be a continuation of the love and support they receive at home, and we at Réaltaí Beaga look forward to assisting in this process.

Scéim ECCE

Scéim ECCE (Scéim Luathblianta Saor in Aisce i gCúram agus Oideachas na Luath-Óige) Tá Réaltaí Beaga rannpháirteach sa Scéim ECCE. Eagraítear dhá sheisiún gach lá a mhaireann trí uair a chloig. Ceann amháin ar maidin, 8.30-11.30, agus ceann san iarnóin, 12-3. Uasmhéid i ngach rang ná 22 agus is 7:3:1 an cóimheas iontu. Bíonn ranganna ar siúl 5 lá na seachtaine, 38 seachtain sa bhliain.

ECCE Scheme

We participate in the ECCE scheme and run two sessions a day that are three hours long each. One in the morning from 8:30am to 11:30am, and one in the afternoon from 12:00pm to 3:00pm. The maximum number of children in a class is 22 and the adult to child ratio is 7.3:1. This scheme runs 5 days a week, for 38 weeks of the year

Ár bhFoireann

Buail le Múinteoir Dee – bhunaigh Dee ‘Réaltaí Beaga’ sa bhliain 2021. Tá clann óg ag Dee agus tá sí tiománta i bhforbairt an pháiste, sa bhealach a fhoghlaimaíonn siad agus I gcinntiú go sroicheann siad gach clochmhíle thábhachtach i mbealach spraoiúil agus thaitneamhach.
Tá céim ag Dee i Marsantú agus Dearadh agus tá sí cáilithe go leibhéal 6 i gCuram Leanaí agus Montessori. Is breá léi gach rud cruthaitheach agus tá sí ar bís a paisean a roinnt le bhur bpáistí.

Our Team

Meet Múinteoir Dee – Réaltaí Beaga was founded by Dee Maher in 2021. Dee has small children of her own and is passionate about the development of children, how they learn and ensuring their milestones are reached in a fun and enjoyable way. Dee has a degree in Visual Merchandising and Design, and is qualified in level 6 Early Childcare and Montessori. She loves all things creative and is excited to share this passion with your children.

Meet Múinteoir Dee

Curaclam

Leantar treoracha Aistear anseo ag Réaltaí Beaga. Is é Aistear an curaclam náisiúnta do pháistí in Éirinn, ó bhreith go 6 bliana d’aois. Is iad na 4 théamaí d’Aistear ná: Féiniúlacht agus Muintearas, Folláine agus Leas, Cumarsáid agus Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht. Déanaimid ár ndícheall diriú ar na téamaí seo gach lá sa seomra ranga.

Is breá linn a bheith amuigh faoin aer agus inár Naíonra braithimid go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh gairdín mar chuid den seomra ranga, áit a mbíonn leanaí saor chun dul ag fánaíocht. Cuirimid ardluach ar chruthaitheacht, tarlaíonn roinnt mhaith de luathfhoghlaim agus d’fhorbairt an linbh trí mheán an tsúgartha agus trí éispéaras phraicticiúla. Is é an tslí is fearr do leanaí forbairt a dhéanamh ar a scileanna mínluaileacha agus scileanna oll-luaileacha na trí shárshaothar a chruthú dóibh féin agus trí dhathanna agus cruthanna a iniúchadh ag an am céanna.

Is Naíonra muid anseo, mar sin beidh na leanaí báite sa Ghaeilge. Ná bí buartha muna bhfuil Gaeilge ag do leanbh. Feabhsaíonn a nGaeilge nuair a fhásann a muinín agus nuair a bhíonn siad ar a suaimhneas ina dtimpeallachat nua lena gcairde nua.
Is tréimhse iontach é seo i saol an linbh agus táimid go léir ag tnúth go mór a bheith páirteach inti.

paints
ballpit
chalk

Curriculum

At Réaltaí Beaga we follow Aistear guidelines. Aistear is the national curriculum framework for children in Ireland, ageing from 0-6 years old. The four main themes of Aistear are: Well-Being, Identity and Belonging, Communicating, and Exploring and Thinking. We aim to incorporate all these themes into everyday life in the classroom.

We love the outdoors, and in our Naíonra we feel it is important that the outdoors is treated as an extension of the classroom where children are free to roam and explore! We value creativity the most, and since children are naturally curious they learn best through play. What better way for them to develop their fine and gross motor skills than through creating masterpieces of their own, while exploring colours and shapes in the process.

As we are a Naíonra, the children will be immersed in the Irish language. Do not worry if your child has little or no Irish. As your child grows in confidence and becomes more comfortable in their setting and around their peers, their language skills will naturally develop. It is a very exciting time in your child’s life, and we look forward to being a part of it!

Contact Us

Find Us
Follow Us

Send us a message